Stanovy klubu 2011

 

Článek 1. Obecná ustanovení
Název organizace: Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů (MSKCHJgT)
Sídlo: Zahradní 492, Hradec nad Moravicí 747 41
Obvod činnosti: Česká republika
osoba pověřená vystupovat jménem organizace: předseda (jím pověřený člen výboru)

Článek 2. Postavení klubu
1. Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů (dále jen klub) je občanským sdružením podle zákona 03/1990 Sb. o sdružování občanů, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene jagdteriérů, bez ohledu na členství v jiných organizacích.
2. Klub je právnickou osobou.
3. Stará se o zušlechtění plemene jagdteriér, rozšíření a zvýšení jeho použitelnosti v myslivecké praxi, dbá na udržování typických vloh, kvalitu exteriéru a biologického zdraví plemene.
4. Klub je členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím je zastoupen v FCI, je členem EUROCLUB JGDT.

Článek 3. Poslání klubu
1. Klub vznikl na základě požadavku většiny chovatelů, majitelů, vlastníků a příznivců plemene z oblasti Moravy a Slezska.
2. Za datum vzniku klubu je považován duben 1993.
3. Další zlepšení pak zaměří zejména na:
    a) cílevědomé zušlechťování chovné hodnoty a lovecké upotřebitelnosti jak na povrchu tak i pod zemí
    b) organizaci speciálních výstav a speciálních zkoušek
    c) dovoz chovných jedinců pro zvýšení úrovně vlastního chovu
    d) kontrolu vrhů, odchovů, výživu a umístění psů.

Článek 4. Členství v klubu
1. Členem může být každý chovatel, majitel a příznivec plemene. Pro chovatele je členství nutné.
2. Členy přijímá výbor klubu na základě písemné přihlášky a vydává přijatým členům průkaz o členství v klubu.
3. Za členství v klubu se vybírá roční členský příspěvek.
    a) Příspěvek je člen povinen uhradit do 31.března příslušného kalendářního roku.
    b) V případě, že člen nezaplatí příspěvek do 31.března, bude vyjmut z členské evidence.
4. Členství v klubu zaniká:
    a) úmrtím člena
    b) vystoupením člena na základě písemného prohlášení
    c) neplacením členského poplatku do stanoveného termínu
    d) dočasným nebo trvalým vyloučením člena z klubu pro porušení členské povinnosti.
5. Ve vyjímečných případech zvlášť významným členům může výbor navrhnout čestné členství v klubu, které je doživotní a bezplatné.
6. Za člena může být přijat i cizí státní příslušník, pokud splní podmínky uvedené pod bodem 2 a 3.

Článek 5. Práva a povinnosti členů
1. Člen klubu má tato základní práva:
    a) volit a být volen do orgánů klubu
    b) zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích
    c) podávat náměty, dotazy, návrhy, připomínky a stížnosti orgánům klubu
    d) zúčastnit se všech podniků a akcí pořádaných klubem
    e) obdržet klubový Zpravodaj.
2. Člen má tyto základní povinnosti:
    a) dodržovat ustanovení Stanov klubu
    b) v termínu platit členský příspěvek
    c) řídit se usnesením a rozhodnutím orgánů klubu
    d) aktivně se účastnit zušlechťování plemene
    e) zachovávat členskou kázeň
    f) hlásit do 15 dnů jakoukoliv změnu, která má vliv na členství v klubu nebo týkající se změn chovných jedinců.

Článek 6. Orgány klubu - vnitřní organizace
1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.
    a) Členskou schůzi svolává a připravuje výbor klubu každoročně do konce března.
    b) Volby do orgánů klubu se budou konat každých 5 let, termín a místo konání členské schůze bude uveřejněno v klubovém zpravodaji.
    c) Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů klubu. Pokud se nesejde nadpoloviční většina po jedné hodině čekání od s noveného začátku, může se členská schůze usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. K platnosti usnesení je potřeba schválení nadpoloviční většinou přítomných členů klubu.
    d) Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor na základě usnesení dvoutřetinové většiny členů klubu.
    e) Pro řízení členské schůze se volí pracovní předsednictvo.
2. Do působnosti členské schůze patří:
    a) projednání a schválení zprávy o činnosti za uplynulé období
    b) projednání a schválení hospodaření klubu
    c) projednání a schválení zprávy revizní komise
    d) schvalovat zásadní linii pro další činnost klubu a podmínky chovnosti
    e) volba sedmičlenného výboru na volební období
    f) volba tříčlenné revizní komise na volební období
    g) rozhodnout o zrušení klubu 3/4 většinou přítomných členů
    h) schválení a doplnění Stanov klubu
    i) udělení čestného členství v klubu
    j) odvolání člena výboru, revizní komise. k) vyloučení člena na návrh výboru a pro neplacení členských příspěvků

Článek 7. Výbor klubu
1. Bezprostředně po členské schůzi se sejde zvolený výbor, zvolí ze svého středu jednotlivé funkcionáře (předsedu, místopředsedu, ekonoma, matrikáře, jednatele, poradce chovu a výcvikáře). Konkrétní povinnosti jednotlivých členů tvoří příloha číslo 1.
2. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Výbor klubu zastupuje předseda nebo místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru.
3. O doplnění člena výboru rozhodne nejbližší členská schůze.
4. Výbor klubu řídí činnost v klubu v období mezi členskými schůzemi a přináleží mu:
    a) uskutečňování poslání klubu v článku 3 odst. 3
    b) plnění usnesení členské schůze klubu
    c) přijímání členů klubu, případně navrhuje jejich vyloučení
    d) navrhuje výši členského příspěvku a výši zápisného
    e) připravuje a svolává členskou schůzi
     f) zabezpečování plánovaných zkoušek a výstav a stanoví výši poplatků
    g) plánuje činnost klubu mezi členskými schůzemi
    h) podává návrhy na vyznamenání vzorných členů
   ch) předkládá roční finanční rozpočet
      i) podává návrhy na funkci čekatelů rozhodčích jak pro výkon tak i pro exteriér
      j) navrhuje rozhodčí na klubové akce především z řad členů klubu
      k) navrhuje požadavky podmínek chovnosti
       l) určuje členské příspěvky pro cizí státní příslušníky
     m) vydává a řídí klubový časopis
      n) aktualizuje seznam chovných jedinců
      o) má právo provádět nutná opatření, která pak předkládá členské schůzi k projednání a schválení. 5. Výbor svolává předseda, schází se podle potřeby nejméně třikrát do roka.
6. Výbor klubu se může usnášet, jakmile je přítomná nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda.
7. Výbor klubu ze svých zasedání pořizuje zápisy.
8. Za svoji činnost zodpovídá výbor členské schůzi klubu.

Článek 8. Revizní komise
1. Revizní komise je volena členskou schůzí klubu, je tříčlenná a ze svého středu si pak volí předsedu revizní komise, který má právo se zúčastnit jednání výborových schůzí.
2. Revizní komise kontroluje hospodaření s finančními prostředky, plnění úkolů výboru a plnění členských povinností členů klubu, účastní se kontrol vrhů u chovatelů.

Článek 9. Kárná opatření
1. Za neplnění povinnosti člena mohou být členům uložena kárná opatření:
- napomenutí
- vyloučení
Kárná opatření schvaluje výbor klubu na návrh revizní komise klubu, která navrhne kárné opatření po osobním projednání s dotyčným členem klubu. Udělení kárného opatření bude zveřejněno v klubovém zpravodaji.

Článek 10. Hospodaření klubu
1. Zdrojem příjmu finančních prostředků jsou: členské příspěvky, zápisné, jiné výnosy z činnosti klubu, dary sponzorů a případné dotace.
2. Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok.
3. Pro potřeby klubu je otevřen běžný účet.
4. Za hospodaření s finančními prostředky je odpovědný výbor.
5. Výkon všech funkcí členů výboru je čestný. Hrazeny budou jen přímé materiálové náklady a poplatky za služby poskytované jinými organizacemi či nečleny klubu.

Článek 11. Chov
1. Chov je řízený pomocí poradce chovu, který vystavuje doporučení ke krytí, členové pak hlásí úspěšnost krytí a počty vržených a odchovaných štěňat.
2. Tetování (čipování) štěňat si zabezpečí chovatel.
3. Evidenci chovných jedinců a vystavování průkazů původu zabezpečuje ČMKJ Praha.
4. Podmínky pro zařazování jedinců jsou stanoveny Zápisním řádem klubu.

Článek 12. Ustanovení závěrečná
1. Ve své činnosti bude klub co nejúčinněji spolupracovat s kluby chovatelů jagdteriérů v Čechách a na Slovensku s ostatními teriérskými kluby a mysliveckými organizacemi v České republice, zejména na úseku jejich mysliveckého uplatnění, stejně tak jako s organizacemi zabezpečujícími tvorbu zkušebních řádů, školení rozhodčích z výkonu a exteriéru.

Článek 13. Schválení stanov
Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na členské schůzi dne 1.4.2006 ve Vyškově na Moravě a registrací na Ministerstvu vnitra ČR.